statut udruženja
Akcija progresivne vojvodine

U skladu sa odredbama člana 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ broj 51/09, 99/2011 i 44/2018) osnivačka skupština udruženja AKCIJA PROGRESIVNE VOJVODINE na sednici održanoj 09.02.2021. godine u Novom Sadu donosi:

S T A T U T
UDRUŽENJA
AKCIJA PROGRESIVNE VOJVODINE


OBLASTI OSTVARIVANJA CILJEVA

Član 1.

AKCIJA PROGRESIVNE VOJVODINE (u daljem tekstu: APV) jeste nevladino, neprofitno, nedobitno, dobrovoljno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sledećim oblastima: demokratizacije društva; borbe za solidarnost, pravdu i slobodu građana, za antifašizam, za decentralizaciju države i autonomiju Vojvodine, za zaštitu životne sredine, za pluralizam zasnovan na uvažavanju i miru; zalaganja za prosperitet svih, a ne pojedinaca i stvaranja postkapitalističkog društva.

CILJEVI

Član 2.

APV je zajednički pokret angažovanih u borbi protiv nejednakosti, za unapređenje kvaliteta života ljudi, autonomiju Vojvodine, okupljen oko vrednosti:

 • Demokratije u kojoj ljudi imaju moć da oblikuju svoje institucije i svoje društvo kroz neposrednije učestvovanje u planiranu i odlučivanju na svim nivoima. Demokratija je postala fraza, prazna reč. Građani i građanke ne biraju više svoje predstavnike, a skupštine više nisu mesto odlučivanja. Povratak istinske demokratije preduslov je za uspostavljanje odgovornosti, a time i poverenja između građana i građanki i donosioca odluka koje je nestalo;
 • Jednakosti koja služi interesima svih umesto nekolicine, kroz borbu da se umanje rastuće nejednakosti među ljudima i iskorene svi oblici diskriminacije, zasnovane na drugačijoj klasnoj, rodnoj, rasnoj, nacionalnoj, verskoj pripadnosti ili zdravstvenom ili materijalnom stanju;
 • Pravde koja nadilazi nejednakosti i nasleđe prošlosti. Pred zakonima svi moraju biti jednaki. Svedoci smo da je u našem društvu pravda selektivna. Posledica je urušavanje sistema poverenja i sigurnosti;
 • Solidarnosti, da borba za pojedinca u isto vreme bude borba za sve. Solidarnost koja nije zasnovana na nečijoj eksploataciji niti na bogaćenju, već na jednakosti ljudi i dobrobiti zajednice u budućnosti. Solidarnost sa susedima u regionu i pružanje pomoći kad je neophodna. Solidarnost nije stvar ličnog interesa, već je u interesu društva;
 • Slobode za svakog pojedinca koja nije usmerena protiv opšte bezbednosti, ne ugrožava demokratiju, pravdu, jednakost i prosperitet drugih;
 • Antifašizma aktivnim suprotstavljanjem savremenom fašizmu i osudom svih njegovih pojavnih oblika u prošlosti;
 • Ekologije i održivog razvoja koji postavlja razvoj ljudskog društva u harmoniju s okolinom. Zdravlje ljudi i ozdravljenje planete važnije je od profita pojedinaca;
 • Decentralizacije, da centri odlučivanja budu bliže građanima i građankama: od lokalne samouprave, Autonomne Pokrajine Vojvodine i regije do republike. Veća moć odlučivanja dovodi do veće odgovornosti;
 • Postkapitalističkog društva, prevazilaženje postojećeg neoliberalnog društveno-ekonomskog sistema koji služi enormnom bogaćenju nekolicine moguće je kroz afirmaciju različitih modela javnog vlasništva;
 • Mira, aktivnim delovanjem protiv svih oblika nasilja u društvu, protiv rata, ksenofobije i drugih oblika mržnje. Miroljubiva politika podrazumeva i odsustvo verbalnih pretnji ratom i javnih poziva na upotrebu sile;
 • Prosperiteta koji iskorenjuje siromaštvo i investira u budućnost. Prosperitet pojedinaca ne postoji bez prosperiteta zajednice. Opšti prosperitet je garant za stabilnost budućeg društva;
 • Sekularnosti, uz poštovanje svačijeg prava na slobodno ispovedanje vere. Protivimo se klerikalizaciji društva, politizaciji religije i branimo načelo razdvajanja crkve od države;
 • Pluralizma kroz snage različitosti koje nas spajaju. Podsticanje interkulturalnosti, jednakog vrednovanja i prožimanja različitih kultura u okruženju umesto koegzistencije;
 • Odgovornosti donosilaca političkih odluka – zbog štetnih posledica njihovog delovanja u prošlosti, jer od toga zavisi naša zajednička budućnost.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva APV naročito:

Organizuje sastanke, kreativne radionice, debate, tribine, okrugle stolove, skupove, konferencije za medije, seminare, vebinare, kampanje, te druge vidove edukacije i medijske prezentacije.

APV sarađuje s političkim strankama, sličnim udruženjima, medijima, fondacijama i državnim institucijama.

NAZIV I SEDIŠTE

Član 4.

Naziv udruženja je: AKCIJA PROGRESIVNE VOJVODINE.

A Progresszív Vajdaság Akciója – na mađarskom jeziku;
Akcia progresívnej Vojvodiny – na slovačkom jeziku;
Acțiunea Voivodinei Progresiste – na rumunskom jeziku;
Akcija progresivne Vojvodine – na hrvatskom jeziku;
Акция проґресивней Войводини – na rusinskom jeziku;
Akcija katar e Progresivno Vojvodina – na romskom jeziku i
Progressive Vojvodina Action – na engleskom jeziku.

Skraćeni naziv udruženja je: APV.

Sedište udruženja je: Novi Sad.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

PEČAT

Član 5.

APV ima pečat okruglog oblika na kom je ispisan tekst: „AKCIJA PROGRESIVNE VOJVODINE“ − na srpskom jeziku;

A Progresszív Vajdaság Akciója – na mađarskom jeziku;
Akcia progresívnej Vojvodiny – na slovačkom jeziku;
Acțiunea Voivodinei Progresiste – na rumunskom jeziku;
Akcija progresivne Vojvodine – na hrvatskom jeziku;
Акция проґресивней Войводини – na rusinskom jeziku;
Akcija katar e Progresivno Vojvodina – na romskom jeziku i
Progressive Vojvodina Action – na engleskom jeziku.

U sredini pečata nalazi se skraćeni naziv APV, kao i naznaka sedišta udruženja – Novi Sad.

Ogranci udruženja obrazovani po teritorijalnom principu imaju pečat istog oblika kao pečat APV, s tim što pečat ogranaka ima ispisan naziv ogranka na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, hrvatskom, rusinskom i romskom jeziku, a ispod skraćenog naziva „APV“ uz odrednicu „ogranak“ ima naziv lokalne samouprave na čijem području ogranak deluje.

Štambilj APV je pravougaonog oblika sa skraćenim nazivom i sedištem udruženja.

Član 6.

APV ima svoje simbole: znak i logotip.

Izgled i oblik simbola, kao i njihova upotreba uređuju se posebnim pravilnikom koji donosi Predsedništvo APV.

ZASTUPANJE I NAČIN RADA

Član 7.

APV predstavlja i zastupa Zastupnik APV, a mogu je zastupati i predsedavajući/predsedavajuća (u daljem tekstu: predsednik) odnosno član/članica (u daljem tekstu: član) Predsedništva i Koordinacionog saveta po pisanom ovlašćenju Zastupnika APV.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana sadrži vrstu, obim i vreme trajanja ovlašćenja.

Član 8.

Rad APV je javan.

O svom radu APV obaveštava članstvo i javnost.

Članstvo se obaveštava putem internih saopštenja, informacija, društvenih mreža, predloga, dopisa, neposredno putem sastanaka i rasprava.

Javnost se obaveštava o radu APV putem sredstava javnog informisanja, saopštenja za medije, konferencija za novinare, proglasa, internet portala i društvenih mreža, Informatora APV, periodičnih i posebnih publikacija, internet prezentacije APV, na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima i slično.

U aktivnostima APV mogu učestvovati i simpatizeri i simpatizerke (u daljem tekstu: simpatizeri) udruženja koji po pozivu mogu učestvovati i na sednicama organa i radnih tela, ali bez prava odlučivanja.

Izuzetno, iz rada organa APV može se isključiti javnost, što se uređuje posebnim odlukama.

Odluku o isključenju javnosti donosi organ APV na obrazloženi predlog predsedavajućeg tog organa ili 1/3 članova organa na samoj sednici.

Član 9.

Jedinstvo APV obezbeđuje se i ispoljava načelima Programa i Statuta. Svaki član APV ima pravo na iznošenje sopstvenog mišljenja u procesu donošenja odluke. Iznošenje i zastupanje drugačijeg mišljenja ne podleže sankcijama.

Sprovođenje odluka Skupštine i drugih organa APV obavezno je za sve članove udruženja, organe i ogranke APV.

Član APV je obavezan da nakon donošenja odluke od strane nadležnog organa APV donetu odluku poštuje, bez obzira na mišljenje koje je tokom rasprave zastupao.

Član APV čiji predlog većina ne prihvati ne može u javnosti predstavljati svoje mišljenje kao stav APV.

U slučaju da odluči da istupi iz APV, član ne može delovati pod imenom i simbolima APV niti pod imenom i simbolima koji asociraju na APV i pretendovati na imovinu APV.

ČLANSTVO

Član 10.

Član APV može biti svaki punoletni i poslovno sposobni građanin/građanka koji prihvata Statut, Program i Kodeks APV, potpiše pristupnicu i bude primljen u članstvo.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Koordinacioni savet APV u roku od tri meseca od dana podnošenja pristupnice.

Član APV poseduje člansku kartu.

Postupak i pravila prijema u članstvo, izdavanje članskih karata i način vođenja evidencije članova uređuju se Pravilnikom koji donosi Koordinacioni savet APV.

Član 11.

Član APV ima pravo da:

 • bira i pod uslovom iz člana 13. Statuta bude biran u sve organe APV;
 • ravnopravno učestvuje u aktivnostima APV;
 • slobodno izražava svoje mišljenje u okviru APV;
 • slobodno daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i osnovnim programskim stavovima APV;
 • dobije zaštitu APV ako bude ugrožen zbog obavljanja aktivnosti u udruženju ili zbog članstva u APV;
 • učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju ideja APV;
 • bude informisan o aktivnostima APV;
 • zahteva tumačenje Statuta APV;
 • ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštim aktima APV.

Član APV ima obavezu da:

 • zastupa i ostvaruje programska načela, idejne stavove i odluke APV u javnosti;
 • poštuje Statut i odluke organa APV;
 • radi na očuvanju ugleda APV i unapređuje isti;
 • ispunjava ostale obaveze u skladu sa Statutom i drugim aktima APV.

Kodeksom APV uređuju se međusobni odnosi članova i organa APV.

Kodeks donosi Predsedništvo APV.

Član 12.

Član je dužan da redovno plaća članarinu.

Odluku o visini članarine donosi Koordinacioni savet APV.

Član može materijalno, odnosno finansijski, pomagati APV u vidu priloga.

Zbog davanja materijalne, odnosno finansijske pomoći APV niko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član 13.

Član koji nije platio članarinu ne može da bira niti da bude biran za kandidata/kandidatkinju (u daljem tekstu: kandidat) za članstvo u organima APV, niti da bude kandidat za javnu funkciju na predlog APV.

Član 14.

Članstvo u APV prestaje:

 • istupanjem člana iz udruženja – danom istupanja (pisanom izjavom ili činom vraćanja članske karte);
 • isključenjem člana iz APV – danom konačnosti odluke;
 • kandidovanjem na listi političke stranke, grupe građana odnosno na nezavisnoj listi bez saglasnosti organa APV;
 • prelaskom iz odborničke ili poslaničke grupe APV u drugu odborničku ili poslaničku grupu ili u nezavisne odbornike ili nezavisne poslanike bez saglasnosti Predsedništva APV;
 • smrću ili gubitkom poslovne sposobnosti.

Član 15.

Član APV može biti suspendovan zbog kršenja Statuta, Kodeksa ili programskih načela, zbog narušavanja ugleda ili opstruisanja rada APV.

Suspenzijom se članu APV može uskratiti pravo da bira, bude biran u organe APV ili da istupa u javnosti u ime APV u periodu do jedne godine.

Odluku o suspenziji člana donosi Koordinacioni savet APV na predlog bilo kog člana ili ogranka APV.

Odluku o suspenziji člana može doneti i Zastupnik APV.

Protiv odluke o suspenziji član ima pravo žalbe Predsedništvu APV u roku od 15 dana od dana prijema odluke o suspenziji.

Odluka Predsedništva APV jeste konačna.

Član 16.

Član APV može biti isključen zbog težeg kršenja Statuta, Kodeksa ili programskih načela, zbog narušavanja ugleda ili opstruisanja rada APV.

Odluku o isključenju člana donosi Koordinacioni savet na predlog bilo kog člana ili ogranka APV.

Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Predsedništvu APV u roku od 15 dana od dana prijema odluke o isključenju.

Odluka Predsedništva APV jeste konačna.

Član 17.

Isključeni član može podneti zahtev za ponovni prijem u članstvo.

Zahtev se podnosi Koordinacionom savetu APV po isteku jedne godine od donete konačne odluke o isključenju.

ORGANI APV

Član 18.

Organi APV jesu: Skupština, Predsedništvo, Koordinacioni savet i Zastupnik.

SKUPŠTINA

Član 19.

Skupština je najviši organ APV.

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje.

Vanredna Skupština saziva se po potrebi i može biti i izborna.

Član 20.

Skupštinu čine svi članovi APV.

Skupštinu saziva Zastupnik APV.

Zastupnik je dužan da u roku od 30 dana sazove vanrednu Skupštinu na zahtev:

 • najmanje 1/3 članova APV;
 • Predsedništva (koje ovu odluku donosi dvotrećinskom većinom).

Skupštinom rukovodi i njoj predsedava, do izbora predsedavajućeg Skupštine, Zastupnik APV.

Član 21.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata.

O strateškim pitanjima Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom.

Koje je pitanje od strateškog značaja, odlučuje Predsedništvo APV u postupku pripreme Skupštine.

Broj prisutnih delegata utvrđuje Verifikaciona komisija.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući Skupštine i zapisničar.

Član 22.

Skupština donosi:

 • Statut i Program APV;
 • Poslovnik o svom radu;
 • odluku o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 • odluku o udruživanjima u savez organizacija i učlanjivanju u organizacije u zemlji i inostranstvu;
 • deklaracije, rezolucije, odluke i druge opšte akte.

Skupština bira i razrešava:

 • Zastupnika;
 • Predsedništvo i
 • Koordinacioni savet.

Skupština usvaja:

 • izveštaje o radu organa APV;
 • godišnji finansijski izveštaj APV.

Skupština daje autentično tumačenje Statuta i Programa APV, kao i drugih opštih akata koje je donela Skupština APV.

Skupština razmatra i ostala pitanja vezana za delovanje APV.

PREDSEDNIŠTVO

Član 23.

Predsedništvo je najviši organ APV između dve Skupštine.

Član APV može istaći kandidaturu za člana Predsedništva APV ukoliko prethodno prikupi potpise podrške najmanje 5 članova APV.

Postupak kandidovanja i verifikacije kandidature za člana Predsedništva APV bliže se uređuju Pravilnikom o kandidovanju za organe APV.

Predsedništvo ima najviše 25 članova koji se biraju na Skupštini tajnim glasanjem, na period od dve godine.

Izabrani su kandidati koji osvoje najveći broj glasova delegata. Ukoliko dva ili više kandidata osvoji jednak broj glasova za poslednje mesto u Predsedništvu APV, izbor se ponavlja između tih kandidata sve dok jedan od njih ne osvoji najveći broj glasova.

Član 24.

Predsedništvo APV ima predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg koje među sobom biraju članovi Predsedništva.

Predsedavajući Predsedništva APV saziva sednice Predsedništva, rukovodi njegovim radom i potpisuje odluke Predsedništva. U slučaju privremene sprečenosti, predsedavajućeg može zameniti njegov zamenik.

Na pisani zahtev Koordinacionog saveta ili najmanje 1/3 članova Predsedništva predsedavajući Predsedništva APV dužan je sazvati sednicu Predsedništva i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnosioci zahteva traže.

Ako predsedavajući Predsedništva APV u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva za sazivanje Predsedništva ne postupi po zahtevu iz prethodnog stava, Predsedništvo će sazvati i njemu predsedavati prvi potpisnik zahteva za sazivanje sednice Predsedništva.

Predsedništvo punovažno odlučuje ukoliko je prisutna većina članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Članstvo u Predsedništvu prestaje ostavkom, prestankom članstva u APV ili usled trajne sprečenosti.

Član 25.

Predsedništvo APV:

 • utvrđuje programsku politiku APV;
 • utvrđuje predlog Programa i Statuta APV,
 • donosi odluku o izmenama i dopunama Statuta radi usklađivanja sa zakonom, u periodu između dve Skupštine;
 • priprema Skupštinu i utvrđuje predlog Poslovnika o radu Skupštine;
 • utvrđuje pitanja od strateškog značaja o kojima Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom;
 • donosi Pravilnik o kandidovanju za organe APV;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • bira i razrešava članove radnih tela APV;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu Koordinacionog saveta;
 • donosi finansijski plan;
 • odlučuje o organizacionim pitanjima APV;
 • odlučuje o žalbama na odluke nižih organa APV;
 • donosi Kodeks, memorandume, preporuke i opšta akta koja nisu u nadležnosti Skupštine;
 • donosi odluku o učešću na izborima na svim nivoima i donosi izborni program APV;
 • donosi odluku o određivanju kandidata na izborima na svim nivoima;
 • odlučuje o izbornim i postizbornim koalicijama na svim nivoima;
 • odlučuje o učešću izabranih predstavnika APV u organima vlasti na svim nivoima;
 • odlučuje o svim pitanjima vezanim za rad APV između dve Skupštine.

Član 26.

Predsedništvo može da donese odluku koja spada u nadležnost Skupštine kada donošenje takve odluke ne trpi odlaganje, a time se rešava bitno pitanje ili sprečava nastupanje štetnih posledica po APV.

Odluku iz prethodnog stava Predsedništvo donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Predsedništva APV i ovakvom odlukom ne mogu biti derogirana Statutom garantovana prava članova i propisane nadležnosti organa APV.

Sve odluke donete u skladu sa stavovima 1. i 2. ovog člana Predsedništvo upućuje Skupštini na verifikaciju na prvom narednom zasedanju.

Ukoliko Skupština ne verifikuje odluke iz stava 3. ovog člana, iste prestaju da važe danom održavanja Skupštine.

KOORDINACIONI SAVET

Član 27.

Koordinacioni savet je operativno izvršni organ Skupštine i Predsedništva APV.
Član APV može istaći kandidaturu za člana Koordinacionog saveta APV ukoliko prethodno prikupi potpise podrške najmanje 3 člana APV.

Postupak kandidovanja i verifikacije kandidature za člana Koordinacionog saveta APV bliže se uređuju Pravilnikom o kandidovanju za organe APV.

Koordinacioni savet ima izabrane članove i članove po položaju.

Izabrane članove Koordinacionog saveta, najviše 11 njih, bira Skupština APV, tajnim glasanjem, na period od dve godine.

Izabrani su kandidati koji osvoje najveći broj glasova delegata. Ukoliko dva ili više kandidata osvoji jednak broj glasova za poslednje mesto u Koordinacionom savetu APV, izbor se ponavlja između tih kandidata sve dok jedan od njih ne osvoji najveći broj glasova.
Po jednog člana Koordinacionog saveta imenuje svaki ogranak APV.

Članstvo u Koordinacionom savetu prestaje ostavkom, razrešenjem s mesta predsednika ogranka, prestankom članstva u APV ili usled trajne sprečenosti.

Član 28.

Koordinacioni savet ima predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg koje među sobom biraju članovi Koordinacionog saveta.

Predsedavajući Koordinacionog saveta APV saziva sednice Koordinacionog saveta, rukovodi njegovim radom i potpisuje odluke Koordinacionog saveta. U slučaju privremene sprečenosti, predsedavajućeg može zameniti njegov zamenik.

Koordinacioni savet APV punovažno odlučuje ukoliko je prisutna većina članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Na pisani zahtev Predsedništva APV ili najmanje 1/3 članova Koordinacionog saveta, predsedavajući Koordinacionog saveta je dužan sazvati sednicu Koordinacionog saveta i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnosioci zahteva traže.

Ako predsedavajući Koordinacionog saveta APV u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva za sazivanje sednice ne postupi po zahtevu iz prethodnog stava, Koordinacioni savet će sazvati i njemu predsedavati prvi potpisnik zahteva za sazivanje sednice Koordinacionog saveta.

Član 29.

Koordinacioni savet:

 • sprovodi i izvršava odluke Skupštine i Predsedništva APV;
 • priprema predloge dokumenata APV;
 • donosi odluku o osnivanju, raspuštanju ili suspenziji ogranka APV;
 • odobrava planove aktivnosti ogranaka;
 • donosi odluku o imenovanju poverenika ogranka APV u mestima gde ogranak APV ne postoji;
 • donosi odluke o formiranju inicijativnih odbora;
 • donosi Pravilnik kojim se utvrđuju postupak i pravila prijema u članstvo APV, vođenje evidencije članstva i izdavanje članskih karata;
 • donosi odluku o prijemu u članstvo;
 • stara se o informisanju članstva i imenuje glavne i odgovorne urednike glasila.

ZASTUPNIK

Član 30.

Zastupnik APV bira se na Skupštini APV, tajnim glasanjem, na period od 2 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Član APV može istaći kandidaturu za Zastupnika ukoliko prethodno prikupi potpise podrške najmanje 10 članova APV.

Postupak kandidovanja i verifikacija kandidature za Zastupnika APV bliže se uređuju Pravilnikom o kandidovanju za organe APV.

Ukoliko ima više kandidata, a nijedan ne dobije apsolutnu većinu glasova prisutnih delegata, izbor se ponavlja između dva kandidata s najvećim brojem glasova.

Izabran je onaj kandidat koji u drugom krugu dobije većinu glasova.

Zastupnik može biti razrešen na vanrednoj Skupštini APV.

Član 31.

Zastupnik APV:

 • predstavlja i zastupa APV u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
 • sprovodi odluke APV;
 • izvršava odluke Skupštine i Predsedništva APV;
 • usklađuje i nadzire funkcionisanje APV;
 • saziva redovnu i vanrednu Skupštinu APV;
 • raspolaže imovinom APV u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima APV.

ORGANIZACIJA RADA APV

OGRANCI

Član 32.

Radi promovisanja delatnosti APV u mestima van sedišta udruženja, obrazuju se ogranci APV po teritorijalnom principu, a čine ih članovi APV s teritorije te lokalne samouprave.

Ogranke obrazuje i ukida Koordinacioni savet APV.

Odlukom o obrazovanju ogranka utvrđuju se delokrug i ciljevi rada, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad ogranka.

Radom i aktivnostima ogranka rukovodi predsednik ogranka, koji je istovremeno član Koordinacionog saveta po položaju.

Predsednika ogranka biraju i razrešavaju članovi ogranka.

RADNA TELA

Član 33.

Radi raspravljanja o stručnim pitanjima iz svog delokruga, a naročito o programu i strategiji delovanja APV, programskim dokumentima, predizbornom programu APV iz delokruga svog rada, predstavljanja i podsticanja novih aktivnosti udruženja i građanske inicijative, obrazuju se radna tela APV.

Radna tela razmatraju konkretna pitanja iz svog delokruga i u vezi s njima daju preporuke i mišljenja organima APV.

Radna tela obrazuje i ukida Predsedništvo APV.

Odlukom o obrazovanju radnog tela utvrđuje se razlog za formiranje radnog tela, njegov naziv, delokrug i ciljevi rada, broj članova i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad radnog tela.
Članove i predsednika radnih tela imenuje i razrešava Predsedništvo APV.

SREDSTVA

Član 34.

Udruženje stiče sredstva isključivo od članarine, donacija, dotacija, poklona, sponzorstava, dobrovoljnih priloga i konkurisanjem projektima.

Udruženje ne stiče sredstva vršenjem bilo kakvih privrednih, uslužnih, izdavačkih i drugih profitnih delatnosti.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Član 35.

Članovi Skupštine APV odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na radnje Zastupnika, Predsedništva i Koordinacionog saveta APV.

PRESTANAK RADA

Član 36.

Udruženje prestaje s radom odlukom Skupštine, kad prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 37.

Nakon prestanka rada, sva eventualna imovina udruženja preneće se na organizaciju Crvenog krsta Vojvodine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 39.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja.

Član 40.

Do održavanja Izborne skupštine APV i izbora organa u skladu s ovim Statutom, sve funkcije i nadležnosti Predsedništva i Koordinacionog saveta APV vršiće Skupština APV.